หน้าที่ของเรา ๒

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สระ เออ เปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกด 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

1. บอกการเขียนคำ สระ เออ เปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกด  ได้

ทักษะ

1. เขียนเปลี่ยนรูปสระ สระ เออ เปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกด  ได้

2. อ่านบทร้อยกรองที่ประสมรูปสระ เออ เปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกด  ได้

3. แยกส่วนประกอบของคำที่ประสมรูปสระ เออ เปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกด ได้ถูกต้อง

คุณธรรม

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

2. มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบ   

2.ประเมินการคัดลายมือ

3.ประเมินผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หน้าที่ของเรา 2
เรื่อง หน้าที่ของเรา 2 วันที่ 28 พ.ค.62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ