ประชาธิปไตย(1) 25 ก.ย. 61 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
กิจกรรมประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงประชาธิปไตย โดยทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและทำกิจกรรม และยึดถือเสียงข้างมาก สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ ฟังคำแนะนำ ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกกิจกรรมที่แสดงถึงประชาธิปไตยได้
 

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล
1. ประเมินความรู้
2. ประเมินทักษะกระบวนการทำงาน
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
1. การสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
2. การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส ส11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ประชาธิปไตย
เรื่อง ประชาธิปไตย(1) 24 ก.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน