ประชาธิปไตยในครอบครัว(2) 5 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทำกิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย เป็นการยอมรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของสมาชิกในครอบครัวเป็นหลัก สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ ฟังคำแนะนำ ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. มีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้
2. ประเมินทักษะกระบวนการทำงาน
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
1. การสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
2. การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส ส11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ประชาธิปไตยในครอบครัว
เรื่อง ประชาธิปไตยในครอบครัว(2) 11 ก.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน