ประชาธิปไตยในครอบครัว(1) 4 ก.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการทํากิจกรรมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย เป็นการ ยอมรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของสมาชิกในครอบครัวเป็นหลัก สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ ฟัง คําแนะนํา ปฏิบัติตามคําสั่งง่ายๆ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการมีส่วนร่วมในครอบครัวตามกระบวนการประชาธิปไตย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้

2. ประเมินทักษะกระบวนการทํางาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วิธีการ

1. การสังเกตพฤติกรรมการทํางาน

2. การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส ส11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ประชาธิปไตยในครอบครัว
เรื่อง ประชาธิปไตยในครอบครัว(1) 10 ก.ย. 62
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน