โรงเรียนน่าอยู่(2) 29 ส.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สมาชิกทุกคนในโรงเรียนปฏิบัติตนตามบทบาท สิทธิ และหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบย่อมส่งผลต่อ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ ฟังคําแนะนํา ปฏิบัติตามคําสั่งง่ายๆ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกบทบาท และหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนได้

2. ระบุบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเองในโรงเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้

2. ประเมินทักษะกระบวนการทางาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วิธีการ

1.การสังเกตพฤติกรรมการทำงาน

2.การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส ส11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง โรงเรียนน่าอยู่
เรื่อง โรงเรียนน่าอยู่(2) 4 ก.ย. 62(มีใบงาน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน