การทำความดี(2) 15 ส.ค. 61 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความสามารถและการทำความดีของแต่ละบุคคลมีหลายลักษณะ และมีความแตกต่างกันออกไป ผลของการทำความดีทำให้ได้รับการชื่นชมยินดีจากผู้อื่น และทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุข สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ ฟังคำแนะนำ ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกผลของการกระทำความดีได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้
2. ประเมินทักษะ
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
1. การสังเกตพฤติกรรมการทางาน
2. การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส ส11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การทำความดี
เรื่อง การทำความดี(2) 21 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน