การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของ ครอบครัวและโรงเรียน(2) 8 ส.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนเป็นแนวทางที่เราควรยึดปฏิบัติ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในครอบครัวและโรงเรียนได้อย่างมีความสุข สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ ฟังคำแนะนำ ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน
2. ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้
2. ประเมินทักษะ
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
1. การสังเกตพฤติกรรมการทางาน
2. การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส ส11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของ ครอบครัวและโรงเรียน
เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของ ครอบครัวและโรงเรียน(2) 14 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน