สมาชิกที่ดีของครอบครัวและ โรงเรียน(2) 1 ส.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรปฏิบัติ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในครอบครัวและโรงเรียนได้อย่างมีความสุข สามารถท่องบทกลอน ร้องเพลงง่ายๆ ฟังคำแนะนำ ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้
2. ประเมินทักษะ
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
วิธีการ
1. การสังเกตพฤติกรรมการทางาน
2. การสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส ส11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สมาชิกที่ดีของครอบครัวและ โรงเรียน
เรื่อง สมาชิกที่ดีของครอบครัวและ โรงเรียน(2) 7 ส.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน