การออมเงิน(2) 25 ก.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การออมเงิน เป็นการใช้เงินอย่างประหยัด และนำเงินส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้ใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าหรือในยามจำเป็น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกประโยชน์ของการออมได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้ เกี่ยวกับความหมาย การออมเงิน และประโยชน์ของการออมเงิน
2. ประเมินทักษะการสังเกต การอ่าน การเขียน การอธิบายเหตุผล การจำแนกประเภทและการทำงานกลุ่ม
วิธีการ
1. การประเมินความรู้จากใบงาน
2. สังเกตการณ์ทำงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส ส11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การออมเงิน
เรื่อง การออมเงิน(2) 31 ก.ค. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน