หลักในการใช้จ่ายและการออม(2) 18 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันเพื่อซื้อสินค้าและบริการที่ไม่เกินตัว ใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จักการเก็บหอมรอมริบ ย่อมส่งผลที่ดีต่อการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจความหมายของการออม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และประโยชน์ของการใช้จ่ายที่ไม่เกินตัว
วิธีการ
1. การสังเกตการณ์ทำงาน และบันทึก ในแบบสังเกตการณ์ทำงาน
2. การตอบคำถามในใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส ส11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง หลักในการใช้จ่ายและการออม
เรื่อง หลักในการใช้จ่ายและการออม(2) 24 ก.ค. 62
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน