วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง(1)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่าย เป็นกระบวนการที่ใช้หลักการเหตุผลและประสบการณ์ในการตีความจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายก่อนนำมาบันทึกบัญชี เพื่อไม่ให้ใช้จ่ายเกินตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

อภิปรายการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และประโยชน์ของการใช้จ่ายที่ไม่เกินตัว  

วิธีการ

1. การสังเกตการณ์ทำงาน และบันทึก ในแบบสังเกตการณ์ทำงาน

2. การตอบคำถามในใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส ส11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง
เรื่อง วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง(1) 9 ก.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน