รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว(1) 3 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจัดทำบันทึกรายรับ – รายจ่าย ทำให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว ได้อย่างเหมาะสม มีเงินออมใช้จ่ายในเวลาที่จำเป็น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

อภิปรายที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเอง และครอบครัวได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2. สังเกตการทำงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส ส11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว
เรื่อง รายรับ-รายจ่ายของตนเองและครอบครัว(1) 2 ก.ค. 62 (มีใบงาน-ใบความรู้และสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน