ทำงานดีมีความสุข(1) 26 มิ.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การทำงานที่สุจริต ทาให้เกิดรายได้อย่างภาคภูมิใจและส่งผลให้ชีวิตมีความสุข ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

บอกความหมายประเภทและความสำคัญของการทำงานที่ดีได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2. สังเกตการทำงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส ส11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ทำงานดีมีความสุข
เรื่อง ทำงานดีมีความสุข(1) 25 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน