ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน(2)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันต้องมีการวางแผนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในด้านการใช้บริการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  บอกความหมายของทรัพยากรได้

          2.  เขียนคำและประโยคเกี่ยวกับทรัพยากรได้

          3. วาดภาพระบายสีทรัพยากรได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1.1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2. สังเกตการทำงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส ส11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน(2) (มีใบงาน) 5 มิ.ย. 62
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน