ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน(1)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด คุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกความหมายของทรัพยากรได้

การวัดผลและประเมินผล

1.วิธีการ

 1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 1.2 สังเกตการทำงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส ส11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน
เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน(1) (มีใบงาน) 4 มิ.ย. 62
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน