สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน(1)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันต้องมีการวางแผนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพในด้านการใช้สินค้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

บอกความหมายการใช้สินค้าได้

 

 

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

1.1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

1.2. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา รหัส ส11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
เรื่อง สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน(1) 21 พ.ค. 62 (มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน