ทดสอบท้ายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิต รอบตัว 28 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทดสอบท้ายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจหลังเรียน ท้ายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว

การวัดผลและประเมินผล

การวัดและประเมินผล

แบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง ทดสอบท้ายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิต รอบตัว
เรื่อง ทดสอบท้ายหน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิต รอบตัว 27 ก.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว