ที่อยู่กับการดำรงชีวิต ของสัตว์และพืช (2) 21 ก.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แนวคิด/ความคิดรวบยอด

ในแต่ละบริเวณอาจมีพืชและสัตว์แตกต่างกัน เพราะแต่ละบริเวณจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ถ้าสภาพแวดล้อมที่บริเวณนั้นเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลต่อการดารงชีวิตของพืชและสัตว์ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดารงชีวิตของสัตว์และพืช

ในแต่ละบริเวณ

การวัดผลและประเมินผล

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 4 บริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่
เรื่อง ที่อยู่กับการดำรงชีวิต ของสัตว์และพืช (2) 20 ก.ย. 62
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว