ที่อยู่ของสัตว์และพืช (4) 14 ก.ย. 61 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บริเวณต่าง ๆ ในท้องถิ่น เช่น สนามหญ้า ใต้ต้นไม้สวนหย่อม แหล่งน้ำอาจพบพืชและสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ โดยบริเวณที่แตกต่างกันอาจพบพืชและสัตว์แตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงคืการเรียนรู้

1. ระบุชื่อสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่าง ๆ

2. สังเกตสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่าง ๆ

3. นีกเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการตอบคำถาม

2. ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัส ว11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 4 บริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่
เรื่อง ที่อยู่ของสัตว์และพืช (4) 13 ก.ย. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูวิภามาศ แซ่โง้ว