รู้จักงานช่าง 18 ก.ค. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        งานช่างเป็นงานเกี่ยวกับการนาวัสดุ เศษวัสดุหรือสิ่งของต่าง ๆ มาดัดแปลง ซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งของเหล่านั้นได้ยาวนานขึ้น เราต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องมือช่างให้เหมาะสมกับงานเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือและไม่ให้เครื่องมือเกิดความเสียหาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/2 ใช้ทักษะการจัดการในการทำงานและมีทักษะการทำงานร่วมกัน

2.  ม.ฐ. ง 2.1 ป.6/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของช่างได้ 

2. บอกประเภทของงานช่างชนิดต่างๆได้

3. วางแผนเตรียมการซ่อมแซมเครื่องใช้ที่ชำรุดได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ทดสอบก่อนเรียน

             - สังเกตการณ์การทำกิจกรรม

             - สังเกตพฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่ม

             - ตรวจผลงาน

             - ตรวจทดสอบก่อนเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง16101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม
ชั่วโมง เรียนรู้ร่วมกัน
เรื่อง รู้จักงานช่าง 24 ก.ค. 2562 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์