Test 6 (School and Classroom) วันที่ 28 ก.ย.61 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- เรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้สนทนาเกี่ยวกับจำนวน one to fifty การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียน การบรรยายเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของในห้องเรียน

 - บอกความหมายคำศัพท์การปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆการใช้ประโยคคำสั่ง และการขอร้องให้ตนเองและผู้อื่นปฏิบัติตามและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

- เรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเวลาการบอกความหมายคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับเวลาและช่วงเวลาการอ่านเวลาง่ายๆ แบบไม่มีเศษนาทีและมีเศษเป็นนาที

 - เรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับวิชาเรียนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเรียนการให้ข้อมูล เกี่ยวกับความชอบ/ไม่ชอบ

  - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเดือนและวันสำคัญของแต่ละเดือนสามารถเขียนระบุชื่อเดือนลงในตารางที่กำหนดให้การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันสำคัญของแต่ละเดือน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงสะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (Chant) ง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต1.1 ป.3/3เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง

ต1.2 ป.3/2ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง

ต1.1 ป.3/4ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค  บทสนทนา หรือนิทานง่าย ๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์ one–fifty ได้

2. บอกความหมายของคำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับจำนวนone–fifty

3. พูดให้ข้อมูลสิ่งของเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของในห้องเรียนได้

4. บอกความหมายคำศัพท์และ ประโยคคำสั่ง คำขอร้องได้

5. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาได้

6. พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับวิชาที่เรียนได้

7. ถาม-ตอบเกี่ยวกับวันสำคัญของแต่ละเดือน

 

การวัดผลและประเมินผล

Test 6

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ31101 ชั้น ป.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School เรื่อง Test 6 (School and Classroom)
เรื่อง Test 6 (School and Classroom) วันที่ 30 ก.ย.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง
ครูผู้สอน ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง