you look great วันที่ 27 ก.ย. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องรู้จักและฝึกปฏิบัติ และสามารถบอกวิธีดูแลสุขภาพง่าย ๆ

เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองได้

2. อ่านและจับใจความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองได้

3. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการออกเสียงคำศัพท์

2. สังเกตการพูดเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง 

3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 3 : Healthy Living
ชั่วโมง Take Care of Yourself
เรื่อง you look great วันที่ 20 ก.ย. 2562
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น