cleaning time วันที่ 21 ก.ย. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารมีความหลากหลายและแตกต่างดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร สิ่งที่ปรากฏอยู่ในเมนู อาหารชนิดต่างๆ เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          ต.1.1ป.5/2อ่านออกเสียงคำอ่านกลุ่มคำประโยคข้อความและบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน

          ต.1.2 ป.5/4 เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว

          ต.1.3 ป.5/1เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

          1. ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวการทำความสะอาดได้

          2. พูดและเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดได้

การวัดผลและประเมินผล

          1.สังเกตความถูกต้องในการออกเสียงคำศัพท์

          2. สังเกตการพูดและการเขียนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาด

3.

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 3 : Healthy Living
ชั่วโมง Take Care of Yourself
เรื่อง cleaning time วันที่ 19 ก.ย. 2562
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น