ทบทวน/ทดสอบหลังเรียน วันที่ 24 ก.ย.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การทบทวนบทเรียนที่เรียนรู้ไปตลอดทั้งภาคเรียนที่ 1 และการทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง.1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

- นักเรียนรู้ถึงบทเรียนที่เรียนแล้วในภาคเรียนที่ 1 

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการร่วมกิจกรรม

2.การทำแบบทดสอบ

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง โครงงานสร้างฝัน ทบทวน/ทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ทบทวน/ทดสอบหลังเรียน วันที่ 30 ก.ย.62
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ