ย่อความเรื่องน่าคิด(28 ก.ย.61)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลักการย่อความและการเขียนย่อความ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 2.1  ป.4/4  การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ เช่น นิทาน ความเรียงประเภทต่างๆประกาศ จดหมาย   

                     คำสอน

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      1. บอกหลักการเขียนย่อความและรูปแบบการเขียนย่อความได้

2. ย่อความนิทาน ตามรูปแบบได้ถูกต้อง

3. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความย่อตามคิด
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความย่อตามคิด เรื่อง ย่อความเรื่องน่าคิด
เรื่อง ย่อความเรื่องน่าคิด (30 ก.ย.62)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์