อ่านเน้นจับใจความ1 (21 ก.ย.61)(มีสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านในใจเพื่อจับใจความ  ถือเป็นทักษะสำคัญที่คนใช้อ่านเพื่อการสื่อสารมากที่สุด  เพราะการอ่านในใจเพื่อจับใจเป็นพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาหาความรู้  จึงควรฝึกฝนให้เกิดความชำนาญจนสามารถจับใจความสำคัญในงานเขียนทุกประเภท  การอ่านในใจที่ดีจะต้องสามารถจับใจความและเก็บเฉพาะใจความสำคัญของเรื่องจากการอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่เพียงย่อ ๆ แต่ได้ใจความสมบูรณ์  สามารถนำไปใช้ประโยชน์   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. จับใจความจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง

๒. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง

๑. ใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความย่อตามคิด
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ อ่านจับใจความย่อตามคิด เรื่อง อ่านเน้นจับใจความ
เรื่อง อ่านเน้นจับใจความ1 (25 ก.ย.62)(มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์