keeping yourself clean วันที่ 20 ก.ย. 2561 (มีสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องรู้จักและฝึกปฏิบัติ และสามารถบอกวิธีดูแลสุขภาพง่าย ๆ

เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้

2. พูดให้ข้อมูลและทำโปสเตอร์การดูแลสุขภาพได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการออกเสียงคำศัพท์

2. ดูแลสุขภาพใบงานที่ 3 Making a Poster     

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน    

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 3 : Healthy Living
ชั่วโมง Take Care of Yourself
เรื่อง keeping yourself clean วันที่ 13 ก.ย. 2562 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น