สำนวน คำพังเพย สุภาษิต1 (14 ก.ย.61)(มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อธิบายความหมายของสำนวน คำพังเพย สุภาษิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตั้วชี้วัด

ท 4.1  ป.4/6  บอกความหมายของสำนวน

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1 บอกความหมายของสำนวน คำพังเพย สุภาษิตได้

2. รวบรวมสำนวน คำพังเพย สุภาษิต ได้

3. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม เรื่อง สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
เรื่อง สำนวน คำพังเพย สุภาษิต1 (18 ก.ย.62)(มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์