eating out วันที่ 14 ก.ย. 2561 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารมีความหลากหลายและแตกต่างดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้

วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร สิ่งที่ปรากฏอยู่ในเมนู อาหารชนิดต่างๆ เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.2 ป.5/3พูด/เขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ

ต 2.1 ป.5/1ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

วัตถุประสงค์

1. อ่านเมนูอาหารและเติมบทสนทนาได้

2. สนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหารในร้านอาหารได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการออกเสียงคำและประโยคเกี่ยวกับเมนูอาหาร

2. สังเกตการถามและตอบเกี่ยวกับเมนูอาหาร       

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 3 : Healthy Living
ชั่วโมง Let’s Taste
เรื่อง eating out วันที่ 12 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น