going shopping วันที่ 13 ก.ย. 2561 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจุบันการรับประทานอาหารมีความหลากหลายดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ความหมายและ

การออกเสียงคำศัพท์ โครงสร้างประโยคที่ใช้สนทนาสอบถามเกี่ยวกับอาหารทั้งที่เป็นคำนามนับได้และนับไม่ได้การถามตอบราคาอาหาร เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารทั้งที่เป็นคำนามนับได้และนับไม่ได้       

2. บอกและเขียนรายการอาหารที่จะชื้อได้

3. ถามตอบเกี่ยวกับการซื้อขายอาหารได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตการออกเสียงคำและประโยค

2.สังเกตความคล่องในการถามและตอบ

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 3 : Healthy Living
ชั่วโมง Let’s Taste
เรื่อง going shopping วันที่ 6 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น