ความหมายโดยนัย2 (12 ก.ย.61)(มีใบงาน ใบความรู้)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อ่าน วิเคราะห์และแต่งประโยค คำ ข้อความที่มีความหมายโดยนัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

2.1  ป.4/2  เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม

      ท 4.1  ป.4/5  แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      1.  วิเคราะห์คำที่มีความหมายโดยนัยได้

2. แต่งประโยค คำ ข้อความที่มีความหมายโดยนัย

3. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม เรื่อง ความหมายโดยนัย
เรื่อง ความหมายโดยนัย2 (17 ก.ย.62)(มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์