คำขวัญ คำคม1 (7 ก.ย. 61)(มีใบความรู้)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำขวัญ เป็นถ้อยคำหรือคำคล้องจองเพื่อเตือนใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

2.1  ป.4/2  เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม

 ท 4.1  ป.4/5  แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ      

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  เข้าใจหลักการเขียนคำขวัญได้

2. แยกประเภทคำขวัญประเภทต่างๆได้

3. มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรับผิดชอบ

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม เรื่อง คำขวัญ คำคม
เรื่อง คำขวัญ คำคม1 (11 ก.ย. 62)(มีใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์