Unmuddle the meals วันที่ 6 ก.ย. 2561 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกช่วงวัย ดังนั้นนักเรียนควรได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอบถามอาการเจ็บป่วย การให้และการรับฟังคำแนะนำ และบทสนทนาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ในสถานพยาบาล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.2 ป.5/4พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

ต 2.1 ป.5/1ใช้ถ้อยคำน้ำเสียงและกิริยาท่าทางอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด/

การเขียน

ต 4.2 ป.5/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ

วัตถุประสงค์

1. จัดกลุ่มอาหารได้ตรงตามที่กำหนดให้

2. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างสมดุลและดีต่อสุขภาพได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการออกเสียงและการพูด

2. ตรวจความถูกต้องในการจัดกลุ่มอาหารและการพูด        

3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 3 : Healthy Living
ชั่วโมง Let’s Taste
เรื่อง Unmuddle the meals วันที่ 30 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น