คำสัมผัส คำคล้องจอง1 (4 ก.ย.61)(มีใบงาน ใบความรู้และสืิ่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้เรื่องคำคล้องจอง รู้ความหมายของคำคล้องจองเพื่อให่ใช้คำได้ไพเราะ สละสลวย และถูกต้อง และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการนำไปใช้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตั้วชี้วัด 

ท.1.1 ป4/1

         ป4/3

จุดประสงค์

1.บอกความหายของคำสัมผัส-คล้องจองได้อย่างถูกต้อง

2.บอกลักษณะของคำสัมผัส-คล้องจองได้

3.มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

การวัดผลและประเมินผล

1. ผลงาน/ใบงาน

2.พฤติกรรมผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ สำนวน คำขวัญ คำคม เรื่อง คำสัมผัส คำคล้องจอง
เรื่อง คำสัมผัส คำคล้องจอง1 (9 ก.ย.62)(มีใบงาน ใบความรู้และสืิ่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์