สร้างจินตนาการด้วยการเขียน2 (3 ก.ย 61)(มีใบงาน ใบความรู้)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนเรื่องตามจินตนาการ เป็นการเขียนเรื่องราวต่างๆ  ตามจินตนาการหรือความคิดของผู้อ่าน การคาดคะเนเรื่องราวและเหตุการณ์  เป็นการคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าจากเรื่องที่อ่าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 1.1  ป.4/5  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน โดยระบุเหตุผลประกอบ
  2.1  ป.4/7  เขียนเรื่องตามจินตนาการ

จุดประสงค์การเรียนรู้
       1. อธิบายหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

  1. เขียนเรื่องตามจินตนาการได้
  2. มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบ  และมีวินัย ในการอยู่ร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน เรื่อง สร้างจินตนาการด้วยการเขียน
เรื่อง สร้างจินตนาการด้วยการเขียน2 (6 ก.ย. 62)(มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์