ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน2 (29 ส.ค.61)(มีใบงาน ใบความรู้)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านนิทานและวรรณกรรมเป็นการฝึกทักษะการอ่าน และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำข้อคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

5.1  1.1      ป.5/1  ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้าน
                         ป.4/2  อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์


1. รู้และเข้าใจการหาข้อคิดจากนิทานและการนำข้อคิดจากนิทานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2. เขียนสรุปข้อคิดจากการอ่านนิทานตามขั้นตอนของวิธีเขียนได้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
3. วินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน เรื่อง ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
เรื่อง ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน2 (3 ก.ย.62)(มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์