ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน1(28 ส.ค.61)(มีใบงาน ใบความรู้)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เพื่อแสดงให้เห็นโครงเรื่องโดยรวม ทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ง่ายขึ้น การย่อความ เป็นการเขียนเพื่อสรุปใจความสำคัญของเรื่อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

2.1  ป.4/3  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
           ป.4/4  เขียนย่อความจากเรื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องที่อ่านได้
2. เขียนย่อความจากเรื่องสั้นๆ ตามที่กำหนดให้ได้ 
3. วินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน เรื่อง ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน
เรื่อง ซึมทราบข้อคิดจากนิทาน1 (2 ก.ย.62)(มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์