ช่างคิด ช่างทำ (งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย)(20 ก.ย. 2561)(มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานประดิษฐ์มีคุณค่าต่อตนเอง ต่อท้องถิ่นและต่อประเทศชาติ เราสามารถแบ่งตามลักษณะของงานได้ ๒ ประเภท คือ งานประดิษฐ์ทั่วไปเป็นงานประดิษฐ์ที่ไม่มีความเป็นมาจากบรรพบุรุษหรือท้องถิ่น เป็นงานประดิษฐ์ที่บุคคลทั่วไป เช่น ดอกไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ หมวก ตุ๊กตา เครื่องใช้ต่าง ๆ อีกประเภท คือ งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยเป็นงานประดิษฐ์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรือ งานประดิษฐ์ที่มีเฉพาะในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยส่วนมากจะเป็นการสืบทอดจากผู้ใหญ่ในครอบครัวมาสู่ลูกหลาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์

2.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.4/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน

3.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายคุณค่าของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกต                                                   

2. ตรวจผลงาน

เครื่องมือ

- แบบประเมินผลงาน                                   

- แบบประเมินคุณธรรม/จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง14101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม
ชั่วโมง หน่วยช่างคิดซ่อมแซม เรื่อง ช่างคิด ช่างทำ
เรื่อง ช่างคิด ช่างทำ (งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย)(24 ก.ย. 2562)(มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์