Giving Advive วันที่ 23 ส.ค. 2561 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกช่วงวัย ดังนั้นนักเรียนควรได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับการสอบถามอาการเจ็บป่วย การให้และการรับฟังคำแนะนำ และบทสนทนาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ในสถานพยาบาล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์ ประโยคที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำได้

2. บอกความหมายคำศัพท์ประโยคที่ใช้สนทนาสอบถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและคำแนะนำได้

3. เลือกคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับอาการเจ็บป่วยได้

4. พูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและการให้คำแนะนำได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตความถูกต้องในการออกเสียงคำและประโยค

2. สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการถามและตอบ    

3. สังเกตความถูกต้องในการทำใบงาน

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 3 : Healthy Living
ชั่วโมง What’s the Matter?
เรื่อง Giving Advive วันที่ 16 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น