รู้ทันคำถาม 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ประโยคคำถาม คือ ประโยคที่มีใจความซักถามเพื่อต้องการคำตอบ จะมีคำว่า ใช่หรือไม่ ใคร อะไร ไหน ที่ไหน ทำไม อย่างไร อยู่ในประโยค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ความรู้

บอกลักษณะและความหมายของประโยคคำถามได้

ทักษะ

1.อ่านเขียนประโยคบอกคำถามได้

2.แต่งประโยคคำถามจากคำที่กำหนดให้ได้

คุณธรรม

1.ใฝ่เรียนรู้

2.มีความรับผิดชอบ

3.มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินพฤติกรรมนักเรียน   

2.ประเมินการอ่าน เขียน

3.ประเมินตรวจผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชาภาษาไทย รหัส ท13101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง รู้ทันคำถาม 2
เรื่อง รู้ทันคำถาม 2 วันที่ 21 ส.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูเกศวลี มะลิโชติ
ครูผู้สอน ครูเกศวลี มะลิโชติ