Knowing your feeling วันที่ 17 ส.ค. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกช่วงวัย ดังนั้น นักเรียนควรได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับการสอบถามอาการเจ็บป่วย การให้และการรับฟังคำแนะนำ และการสนทนาเพื่อถาม และแสดงความรู้สึก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกได้ถูกต้อง

2. เลือกภาพของการแสดงความรู้สึกและอาการเจ็บป่วยได้ตรงตามเนื้อเรื่องที่ฟังได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการพูด

2. สังเกตความถูกต้องในการบอกคำศัพท์ตรงตามภาพที่กำหนด

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 3 : Healthy Living
ชั่วโมง What’s the Matter?
เรื่อง Knowing your feeling วันที่ 15 ส.ค. 2562
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น