สารพันงานประดิษฐ์1(กระบวนการในการทำงาน และประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์) (16 ส.ค. 2561)(มีใบงาน ใบความรู้)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานประดิษฐ์เป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้มาประกอบเป็นของใช้ใหม่ ๆ ตาม ความต้องการเพื่อประโยชน์ใช้สอย งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนาซึ่งในการทำงาน ต้องมีกระบวนการในการทำงานเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์

2.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.4/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน

3.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายหลักการในการทำงานได้

 2. บอกประโยชน์ ของการทำงานประดิษฐ์ได้

 3. ทบทวนการทำงานของตนเองหลักจากการปฏิบัติงานได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-สังเกต                                                   

เครื่องมือ

- แบบประเมินคุณธรรม/จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง14101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม
ชั่วโมง หน่วยช่างคิดซ่อมแซม เรื่อง สารพันงานประดิษฐ์1
เรื่อง สารพันงานประดิษฐ์1(กระบวนการในการทำงาน และประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์) (20 ส.ค. 2562)(มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์