เรียนรู้คำพ้องรูป2 (20 ส.ค.61)(มีใบงาน ใบความรู้)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสะกดคำและบอกความหมายของคำ จำเป็นจะต้องรู้จักคำพ้อง และการใช้พจนานุกรม ต้องเรียนรู้วิธีเรียงลำดับคำ จึงจะใช้หาความหมายของคำได้รวดเร็ว เพื่อนำคำไปสื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น และเข้าใจความหมายของคำยิ่งขึ้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1  ป.4/1  สะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ
             ป.4/3  ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ

 

  1.    อธิบาย ความหมายและลักษณะของคำพ้องรูปได้ 
  2.  อ่านและเขียนคำพ้องรูปได้

       3.   มีวินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สร้างสรรค์งานเขียน เรื่อง เรียนรู้คำพ้องรูป
เรื่อง เรียนรู้คำพ้องรูป2 (23 ส.ค.62)(มีใบงาน ใบความรู้)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์