How to Make a Word Search วันที่ 10 ส.ค. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่าง ๆ ที่เรียน ได้แก่ ชื่อวิชาสิ่งของในห้องเรียน งานกีฬาโรงเรียน และชื่อสถานที่ต่าง ๆ ในและนอกโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะทางภาษาเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เรียนมานำเสนอในรูปแบบของเกม สามารถนำเกมที่ผลิตมาใช้ในการทบทวนคำศัพท์ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้นอกเหนือจากในชั่วโมงเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.1 ป.5/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 3.1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน

   วัตถุประสงค์

1. รวบรวมคำศัพท์ที่เรียนมานำเสนอในรูปแบบของเกมได้

2. ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำปริศนาอักษรไขว้ได้

3. ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการรวบรวมคำศัพท์ที่เรียนมานำเสนอในรูปแบบของเกม

2. ประเมินการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำปริศนาอักษรไขว้

3. ประเมินการทำงานกลุ่ม

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 2 : School Life
ชั่วโมง Vocabulary Review
เรื่อง How to Make a Word Search วันที่ 8 ส.ค. 2562
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น