สารพันงานประดิษฐ์1(รู้จักงานประดิษฐ์ การเลือกใช้วัสดุต่างๆในการทำงานประดิษฐ์) (2 ส.ค. 2561)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานประดิษฐ์เป็นการนำวัสดุหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้มาประกอบเป็นของใช้ใหม่ ๆ ตาม ความต้องการเพื่อประโยชน์ใช้สอย งานประดิษฐ์มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนาซึ่งในการทำงาน ต้องมีกระบวนการในการทำงานเพื่อให้งานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย เป็นการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ด้วย

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.4/2 ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์

2.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.4/3 ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงาน

3.  ม.ฐ. ง 1.1 ป.4/4 ใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  บอกประเภทของงานประดิษฐ์ได้

            2. รู้จักเลือกใช้วัสดุต่าง ๆ เพื่อทำงานประดิษฐ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกต                                                   

2. ตรวจผลงาน

เครื่องมือ

             - แบบประเมินผลงาน                                   

- แบบประเมินคุณธรรม/จริยธรรม/คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง14101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม
ชั่วโมง หน่วยช่างคิดซ่อมแซม เรื่อง สารพันงานประดิษฐ์1
เรื่อง สารพันงานประดิษฐ์1(รู้จักงานประดิษฐ์ การเลือกใช้วัสดุต่างๆในการทำงานประดิษฐ์) (6 ส.ค. 2562)
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์