We Love and Care

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เป็นแนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อครอบครัวกิจกรรมที่ทำร่วมกับบุคคลในครอบครัวรวมถึงการระบุอาชีพของบุคคลในครอบครัวการบอกความสัมพันธ์ และอาชีพของสมาชิกในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้

2. สะกดและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมของครอบครัวได้

3. เขียนบรรยายกิจกรรมที่ทำร่วมกับบุคคลในครอบครัวได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการเขียนบรรยายกิจกรรมในครอบครัว

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ15101 ชั้น ป.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Unit 1 : Me & My Family All About Me
ชั่วโมง Home Sweet Home
เรื่อง We Love and Care วันที่ 23 พ.ค. 2562 (มีใบงาน)
แผนการสอน ประภัสสร ธูปอ้น
ครูผู้สอน ประภัสสร ธูปอ้น