สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(11) 26 ก.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    ทิศหลักมี 4 ทิศ  คือ  ทิศเหนือ  ทิศใต้  ทิศตะวันออก  และทิศตะวันตก  และมีทิศที่อยู่ระหว่างทิศหลักอีก 4 ทิศ  คือ  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  และทิศตะวันตกเฉียงใต้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา กระบวนการคิดอย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

 1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
 2 ตรวจแบบฝึกหัด

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ คำนวณชวนคิด
หน่วย กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
เรื่อง สนุกคิดกับคณิตศาสตร์(11) 26 ก.ย. 61 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล
ครูผู้สอน ครูรุจิรดา เวทยนุกูล