ประกาศน่ารู้ (15 ส.ค 61)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประกาศ เป็นข้อความที่แจ้งเรื่องราวให้ผู้อื่นทราบ  เช่นประกาศทางราชการ ประกาศบริษัท ห้างร้าน การเขียนประกาศ เป็นการบอกความต้องการ หรือข้อเท็จจริงของบหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อให้ทราบทั่วกันอย่างกว้างขวาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 2.1  ป.4/2  เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.อธิบาย เขียนประกาศอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้

2.อ่านและเขียนประกาศได้ถูกต้อง

3.มีวินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคำสอน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคำสอน เรื่อง ประกาศน่ารู้
เรื่อง ประกาศน่ารู้ (20 ส.ค 62)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์