ประโยคเพื่อการสื่อสาร2 (10 ส.ค 61)(มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

4.1   ป.4/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

ท 4.1   ป.4/4 แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.ระบุและจำแนกชนิดของประโยคได้

2.แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา

3.มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน

 

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคำสอน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคำสอน เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร 2 (16 ส.ค 62)(มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์