ประโยคเพื่อการสื่อสาร1 (8 ส.ค 61)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

4.1   ป.4/2 ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

ท 4.1 ป.4/4 แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา

 

  1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. ระบุและจำแนกชนิดของประโยคได้

           2.แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา

           3.มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ผลงาน/ใบงาน
  2. พฤติกรรมผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท๑๔๑๐๑ ชั้น ป.๔ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคำสอน
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ วรรณกรรมคำสอน เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร 1 (14 ส.ค 62)
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์